Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Global Forest Resources Assessment: πρόγραμμα για τη μόνιμη διατήρηση της ικανότητας παροχής πληροφοριών για την κατάσταση των δασικών πόρων παγκοσμίως σε συνεχή βάση.

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών "Άνθρωπος και βιόσφαιρα": πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βάσης, στα πλαίσια των φυσικών και κοινωνικών επιστημών, για την αειφόρο χρήση και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους παγκοσμίως.

Δραστηριότητες:

 • 2 αποθέματα βιόσφαιρας, χαρακτηρίσθηκαν το 1981

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO


Αρχή σελίδας

3. Διεθνές Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Εκτίμηση και την Παρακολούθηση των Επιπτώσεων της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στα Δάση: αυτό το πρόγραμμα παρέχει μία περιοδική αξιολόγηση της χωροταξικής και χρονικής διακύμανσης της κατάστασης των δασών σε σχέση με τους ανθρωπογενείς και τους φυσικούς παράγοντες καταπόνησης σε ένα συστηματικό δίκτυο και προσδιορισμός των σχέσεων αιτίου – αποτελέσματος σε επίπεδο οικοσυστήματος.

Εφαρμογή από το 1991

Δραστηριότητες:
 • 101 δειγματοληπτικά σημεία στο Επίπεδο Ι
 • 4 δειγματοληπτικά σημεία στο Επίπεδο ΙΙ

Εθνικά σημεία εστιάσεως: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Αρχή σελίδας

4. LIFE - III Το Χρηματοδοτικό Όργανο για το Περιβάλλον: πρόγραμμα για την εφαρμογή της Κοινοτικής πολιτικής που καθορίζεται από το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον και διακρίνεται σε

 • LIFE-Φύση: εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης
 • LIFE-Περιβάλλον: συμβολή στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνικών και μεθόδων μέσω της συγχρηματοδότησης έργων επίδειξης
 • LIFE-Τρίτες χώρες: συμβολή στην εγκατάσταση δυνατοτήτων και διαχειριστικών μορφών απαραίτητων στον περιβαλλοντικό τομέα και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής σε τρίτες χώρες που συνορεύουν με τη Μεσόγειο και τη Βαλτική, εκτός των υποψηφίων προς ένταξη χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης

Εφαρμογή από το 1992

Δραστηριότητες:

 • LIFE-Φύση: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, 45 προγράμματα
 • LIFE-Περιβάλλον: 94 προγράμματα

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Αρχή σελίδας

5. Global Terrestrial Observing System: πρόγραμμα για παρατηρήσεις, μοντελοποίηση και ανάλυση χερσαίων οικοσυστημάτων για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες για χερσαία οικοσυστήματα, ώστε οι ερευνητές και οι φορείς χάραξης πολιτικής να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τις παγκόσμιες και τοπικές περιβαλλοντικές αλλαγές.

Δεν εφαρμόζεται


Αρχή σελίδας

6. Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (CIP) INTERREG III B CADSES (Κεντρική Ευρώπη, Αδριατική, Παραδουνάβιες περιοχές, Νοτιο-ανατολική Ευρώπη): αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία για την ενίσχυση της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Εδάφους, μέσω της προώθησης των κατάλληλων μέτρων και της διαχείρισης των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα όπως οι παράκτιες ζώνες, οι ορεινές περιοχές, οι λεκάνες απορροής ποταμών και οι υγρότοποι.

Εφαρμογή από το 2000

Δραστηριότητες:

 • 10 εγκεκριμένα προγράμματα ως Διευθύνων Εταίρος
 • 11 προτάσεις για προγράμματα που έχουν υποβληθεί

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών


Αρχή σελίδας

7. Έκτο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης 2001-2010: το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη βελτίωση τεσσάρων περιβαλλοντικών τομέων: τις Κλιματικές Μεταβολές, τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και την Ποιότητα Ζωής, καθώς και τους Φυσικούς Πόρους και τα Απόβλητα.

Εφαρμογή από το 2001

Δραστηριότητες:

 • Συμμετοχή στις θεματικές στρατηγικές υπό έγκριση

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Αρχή σελίδας

8. Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα 2002-2006: πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της βιομηχανίας και την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της, με την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με σκοπό την υποστήριξη και άλλων πολιτικών της ΕΕ.

Εφαρμογή από το 2002

Δραστηριότητες:

 • Συμμετοχή σε 30 ερευνητικά προγράμματα

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094