Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Οδηγία για τα Πτηνά 79/409/EEC: αφορά στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών Μελών. Έχει αντικείμενο την προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών και κανονίζει την εκμετάλλευσή τους.

Σχετικά έγγραφα:

  • Νομοθετικό διάταγμα 86/1969 από τη Βασική δασική Νομοθεσία, 1986

Δραστηριότητες:

  • 26 χαρακτηρισμένες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)

Εθνικά σημεία εστιάσεως: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

2. Οδηγία για τα Ενδιαιτήματα 92/43/EEC: προορίζεται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα Κράτη Μέλη καθορίζοντας ένα κοινό πλαίσιο για τη διατήρηση των αγρίων φυτών και ζώων και των ενδιαιτημάτων Κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Σχετικά έγγραφα:

  • Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1289/28-12-1998 για τη διατήρηση των φυσικών βιότοπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας

Δραστηριότητες:

  • 296 χαρακτηρισμένες περιοχές Natura 2000

Εθνικά σημεία εστιάσεως: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Αρχή σελίδας

3. Οδηγία σχετικά με την Εμπορία του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 1999/105/EC: εφαρμόζεται στην παραγωγή με σκοπό την εμπορία και στην εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού εντός της Κοινότητας.

Σχετικά έγγραφα:

  • Π.Δ. 17/2003 για την εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/105/Ε.Κ.

Εθνικό σημείο εστιάσεως: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094