Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποφάσεις


82/72/EEC: Έγκριση της Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης από την ΕΟΚ.

82/461/EEC: Έγκριση της Σύμβασης περί της διατήρησης των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα της Ευρώπης από την ΕΟΚ.

86/277/EEC: Σύναψη του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το οποίο αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ).

89/367/EEC: για τη σύσταση μόνιμης δασικής επιτροπής

93/361/EEC: Προσχώρηση της Κοινότητας στο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Γενεύης του 1979 για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, σχετικά με την καταπολέμηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή της διασυνοριακής μεταφοράς τους.

93/626/EEC: Σύναψη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

97/101/EC: Καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς μέτρησης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος στα Κράτη Μέλη.

97/266/EC: Απόφαση σχετικά με έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόμενους τόπους Natura 2000.

97/837/EC: Απόφαση της Επιτροπής που τροποποιεί την απόφαση 83/247/ΕΟΚ σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την Κοινοτική πολιτική στον τομέα της ξυλείας και των αντίστοιχων βιομηχανιών.

2179/98/EC: Περί αναθεωρήσεως του προγράμματος της ΕΚ σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη «Στόχος η αειφορία».

1999/800/EC: Σύναψη του Πρωτοκόλλου για τις περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο, καθώς και την αποδοχή των παραρτημάτων του εν λόγω Πρωτοκόλλου (Σύμβαση της Βαρκελώνης).

1600/2002/EC: Θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.

2003/122/EC: Απόφαση που επιτρέπει στα Κράτη Μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις δυνάμει της οδηγίας 1999/105/ΕΚ σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται σε τρίτες χώρες

2004/69/EC: Θέσπιση, σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ, καταλόγου τόπων Κοινοτικής σημασίας για την Αλπική βιογεωγραφική περιοχή

Άλλα


1. Πρώτη υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη – Στρασβούργο: Η ανάγκη για διασυνοριακή προστασία αναγνωρίστηκε και τα Ψηφίσματα του Στρασβούργου έδωσαν το έναυσμα για μια ευρεία επιστημονική και τεχνική συνεργασία σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, η Διάσκεψη του Στρασβούργου αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα για την έναρξη της ενσωμάτωσης των επιστημονικών δεδομένων στις πολιτικές δράσεις για την προστασία των Ευρωπαϊκών Δασών.

2. Δεύτερη υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη – Ελσίνκι: Τα Ψηφίσματα του Ελσίνκι και η Γενική Διακήρυξη αποτελούν μία ενιαία απόκριση των Ευρωπαϊκών χωρών σε πολλές από τις αποφάσεις για τα δάση που ελήφθησαν κατά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992.

3. Τρίτη υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη– Λισσαβόνα: Η Γενική Διακήρυξη και τα δύο Ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις κοινονικο-οικονιμικές πτυχές της αειφόρου δασικής διαχείρισης, επικεντρώνοντας στη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ δάσους και κοινωνίας.

4. Τέταρτη υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη- Βιέννη: Οι κύριοι στόχοι της Διάσκεψης της Βιέννης συμπεριέλαβε την προστασία της βιοποικιλότητας των δασών της Ευρώπης και επιπλέον, τη συνειδητοποίηση της αξίας των δασικών αγαθών και λειτουργιών και την ενθάρρυνση της εμπορίας τους, καθώς και την αποσαφήνιση την πολιτιστικής σημασίας του δάσους.

5. Δασικές Αρχές (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη): Ένα σύνολο αρχών στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η αειφόρος διαχείριση των δασών παγκοσμίως.

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη - Γιοχάνεσμπουργκ: Υιοθέτηση των ψηφισμάτων που αφορούν την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων στη γεωργία, τη δασοπονία, τους υγροτόπους, την εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της αποδάσωσης, της διάβρωσης, της υποβάθμισης του εδάφους, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της αειφόρου δασικής διαχείρισης τόσο των φυσικών όσο και των φυτεμένων δασών. 

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094